دانلود مقاله بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص

دانلود مقاله بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص

دانلود مقاله بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص) را ویرایش کنید.


بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص - word (..doc) - دانلود مقاله بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص ,بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص,دانلود دانلود مقاله بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص ,بررسی,وضعیت,تحقیقات,اجتماعی,در,دانشگاههای,کشور,30,ص


فایل : filetypetxt


30 صفحه


متن نمونه :


 


‏2


‏بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای‏ ‏کشور


‏چکیده : درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به ‏آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود. در دهه های ‏اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با ‏استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. 


‏دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را ‏توامأ به عهده داشته اند بگونه ای که بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی درسطح جهانی ‏ونیز در ایران از سوی مراکز آموزش عالی و بوسیلۀ دانشگاهیان صورت گرفته است . با ‏این وجود در انجام تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطوراخص مشکلات و موانعی جدی ‏وجود دارد که بدون رفع آنها ، بهینه سازی و کارآیی پژوهش های علمی در فرایند توسعه ‏، ناممکن می نماید . در این مقاله سعی بر این است که ضمن مروری گذرا بر تاریخچۀ ‏پژوهش های اجتماعی درایران ، عمده ترین نارسایی های آنرا از جنبه های مختلف روش ‏شناختی ، سازماندهی ، اعتبارات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات ‏کاربردی دراین زمینه ها ارائه نماید .


‏واژگان کلیدی :  ‏پژوهش دردانشگاهها ، اعتبارات ‏پژوهشی ، موانع ومشکلات در امر پژوهش ، تحقیقات اجتماعی ، نقش پژوهش در فرایند ‏توسعه ، امکانات پژوهشی


‏مقدمه :


 


‏3


‏درآستانۀ قرن بیست ویکم ‏کشورهای مختلف جهان بطورفزاینده ای به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی دارند و دراین ‏راه هرروز بررقابت درکسب شاخص های توسعه یافتگی گوی سبقت را ازیکدیگرمی ربایند. این ‏درحالی است که کشورما دربسیاری ازمعیارهای تعیین کننده درامرتوسعه دروضعیت نامطلوبی ‏قرارگرفته است . یکی از شاخص های توسعه یافتگی رامیزان توجه به تحقیق وسرمایه گذاری ‏درآن می دانند . هرچند به نظرمی رسد که تحقیقات درزمینه های صنعت وتکنولوژی و علوم ‏پایه است که بطور مستقیم نتایج خود را در توسعه اقتصادی و صنعتی‏ ‏ نشان می دهد ، اما ‏تجربه نشان داده است که حتی اگر بودجه وامکانات کافی درجهت تحقیق وتوسعۀ علوم پایه ‏وفنی درنظرگرفته شود ، بدون تمهیدات ساختاری درعرصه های اجتماعی وانسانی و اتخاذ ‏راهکارهای مناسب سیاسی ، حقوقی و اخلاقی ، این امکانات نمی توانند بازدهی وبهره وری ‏مورد انتظار رادرتوسعۀ پایدارو همه جانبه درپی داشته باشند . بسیاری ازکارشناسان ‏وصاحبنظران معتقدند که تحقیقات درعلوم اجتماعی است که می تواند مشکلات اجتماعی ‏راشناسایی نموده وراه حل های مناسب برای زدودن آنها رابه کارگزاران ، مسئولین ‏ورهبران سیاسی واجتماعی نشان دهد . در این راستا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از ‏دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ در سراسر گیتی به عهده داشته اند . درقرون اخیر ‏نیز بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی نیز از مراکز آموزش عالی بیرون آمده است . از آن ‏هنگام که " جامعه شناسی " بوسیلۀ اگوست کنت فرانسوی پا به عرصۀ علوم گذاشت و داعیۀ ‏بررسی مسائل و معضلات اجتماعی را از طریق علمی سر داد تا کنون ، این رشته از علوم ‏انسانی نقش زیادی در به عهده گرفتن تحقیقات اجتماعی داشته است .


‏در واقع تفکر جامعه شناسی به‏ ‏ دنبال تفکر اجتماعی و فلسفۀ تاریخ ‏تحت شرایط و ضرورتهای خاصی پدید آمد. هرچند تفکرات اجتماعی و تحقیق در مورد مسائل ‏جامعه درشرق بوجود آمد اما شرایط خاص اجتماعی غرب پس از رنسانس ، انقلاب صنعتی و دسته:

دانلود مقاله بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص

خرید آنلاین