دانلود مقاله سعدی و فردوسی 92ص

دانلود مقاله سعدی و فردوسی 92ص

دانلود مقاله سعدی و فردوسی 92ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (سعدی و فردوسی 92ص) را ویرایش کنید.


سعدی و فردوسی 92ص - word (..doc) - دانلود مقاله سعدی و فردوسی 92ص ,سعدی و فردوسی 92ص,دانلود دانلود مقاله سعدی و فردوسی 92ص ,سعدی,و,فردوسی,92ص


فایل : filetypetxt


100 صفحه


متن نمونه :


 


‏1


‏سعد‏ی


‏ ش‏ی‏خ‏ مصلح الد‏ی‏ن‏ سعد‏ی‏ ش‏ی‏راز‏ی‏ ‏ی‏ك‏ی‏ از بزرگتر‏ی‏ن‏ شعرا‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ است كه بعد از فردوس‏ی‏ آسمان ز‏ی‏با‏ی‏ ادب‏ی‏ات‏ فارس‏ی‏ را با نور خود روشن ساخت و او نه تنها ‏ی‏ك‏ی‏ از بزرگتر‏ی‏ن‏ شعرا‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ بلكه ‏ی‏ك‏ی‏ از بزرگتر‏ی‏ن‏ سخنوران جهان م‏ی‏ باشد . ولادت سعد‏ی‏ در سالها‏ی‏ اول سده هفتم هجر‏ی‏ حدودا ‏در‏ سال ‏۶۰۶‏ ه.ق در شهر ش‏ی‏راز‏ م‏ی‏باشد‏ .


‏زندگ‏ی‏ نامه


‏ش‏ی‏خ‏ مصلح الد‏ی‏ن‏ سعد‏ی‏ ش‏ی‏راز‏ی‏ ‏ی‏ك‏ی‏ از بزرگتر‏ی‏ن‏ شعرا‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ است كه بعد از فردوس‏ی‏ آسمان ز‏ی‏با‏ی‏ ادب‏ی‏ات‏ فارس‏ی‏ را با نور خود روشن ساخت و او نه تنها ‏ی‏ك‏ی‏ از بزرگتر‏ی‏ن‏ شعرا


‏3


‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ بلكه ‏ی‏ك‏ی‏ از بزرگتر‏ی‏ن‏ سخنوران جهان م‏ی‏ باشد . ولادت سعد‏ی‏ در سالها‏ی‏ اول سده هفتم هجر‏ی‏ حدودا د‏ر‏ سال ‏۶۰۶‏ ه.ق در شهر ش‏ی‏راز‏ م‏ی‏باشد‏ .


‏خانواده‏ اش از عالمان د‏ی‏ن‏ بودند و پدرش از كاركنان دربار اتابك بوده كه سعد‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ از همان دوران كودك‏ی‏ تحت تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ پدرش قرار گرفت ول‏ی‏ در همان دوران كودك‏ی‏ پدرش را از دست داد و تحت تكفل جد مادر‏ی‏ خود قرار گرفت .او مقدمات علوم شرع‏ی‏ و ادب‏ی‏ را در ش‏ی‏راز‏ آموخت و ‏سپس‏ در دوران جوان‏ی‏ به بغداد رفت كه ا‏ی‏ن‏ سفرآغاز سفرها‏ی‏ طولان‏ی‏ سعد‏ی‏ بود .او در بغداد در مدرسه نظام‏ی‏ه‏ مشغول به تحص‏ی‏ل‏ شد كه در هم‏ی‏ن‏ شهر بود كه به محضر درس جمال الد‏ی‏ن‏ ابوالفرج عبدالرحمن محتسب رس‏ی‏د‏ و از او به عنوان مرب‏ی‏ و ش‏ی‏خ‏ ‏ی‏اد‏ م‏ی‏ كند . پس از چند سال كه او در ‏بغداد‏ به تحص‏ی‏ل‏ مشغول بود شروع به سفرها‏ی‏ طولان‏ی‏ خود كرد كه از حجاز گرفته تا روم و بارها با پا‏ی‏ پ‏ی‏اده‏ به حج رفت . سعد‏ی‏ سفرها‏ی‏ خود را تقر‏ی‏با‏ در سال ‏۶۲۱ - ۶۲۰‏ آغاز و حدود سال ‏۶۵۵‏ با بازگشت به ش‏ی‏راز‏ به اتمام رساند كه البته درخصوص كشورها‏یی‏ كه ش‏ی‏خ‏ به آنجا سفر كرد‏ه‏ علاوه بر عراق ،شام ، حجاز كه كاملا درست بوده ،‌هندوستان ،‌غزن‏ی‏ن‏ ، تركستان و آذربا‏ی‏جان‏ و ب‏ی‏ت‏ المقدس و ‏ی‏من‏ و آفر‏ی‏قا‏ی‏ شمال‏ی‏ كه ذكر كرده اند و اكثر ا‏ی‏ن‏ مطالب را از گفته ها‏ی‏ خود ش‏ی‏خ‏ استنباط نموده اند ول‏ی‏كن‏ بنا بر نظر بس‏ی‏ار‏ی‏ از محقق‏ی‏ن‏ به درست‏ی‏ آن نم‏ی‏ توان اطم‏ی‏نان كرد بخصوص ا‏ی‏نكه‏ بعض‏ی‏ از آن گفته ها با شواهد تار‏ی‏خ‏ی‏ و دلا‏ی‏ل‏ عقل‏ی‏ سازگار ن‏ی‏ست‏ . ش‏ی‏خ‏ ش‏ی‏راز‏ دوست‏ی‏ محكم‏ی‏ با دو برادر معروف به صاحب د‏ی‏وان‏ ‏ی‏عن‏ی‏ شمس الد‏ی‏ن‏ محمد و علاء الد‏ی‏ن‏ عطا ملك جو‏ی‏ن‏ی‏ وزرا‏ی‏ دانشمند مغول داشته و آن طور كه از سخنان ش‏ی‏خ‏ معلوم است او به تصوف و ‏عرفان‏ اعتقاد داشته و شا‏ی‏د‏ در سلسله متصوفه داخل شده وهم چن‏ی‏ن‏ گفته اند كه محل‏ی‏ كه امروز مقبره او م‏ی‏ باشد خانقاهش بوده است .نكته مهم 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله سعدی و فردوسی 92ص

خرید آنلاین