دانلود مقاله زندگینامه دکتر محمد معین 4ص

دانلود مقاله زندگینامه دکتر محمد معین 4ص

دانلود مقاله زندگینامه دکتر محمد معین 4ص

زندگینامه دکتر محمد معین 4ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 4


قسمتی از محتویات فایل :


 


1


‏زندگ‏ی‏نامه‏ ‏دکتر محمد معین


‏دكتر‏ محمد معين در 9 ارديبهشت 1297 در خانواده اي مذهبي بدنيا آمد. در عرض 5 روز پدر و مادرش را از دست دادو تربيت اش به جد پدريش معين العلما سپرده شد. پس از گذراندن دوره ي ابتدايي و متوسطه در مدرسه عالي دار المعلمين در رشته فلسفه و ادبيات پذيرفته شد.فرانسه را آموختو در حضور استادان فرانسوي در مورد "لرد بايرون" شاعر انگليسي سخنراني كرد.در 1313 مدرك ليسانس اش را دريافت كرد.رساله اي تحقيقي "خواجه حافظ شيرين سخن"و دو كتاب "روان شناختي تربيتي"و "ايران از اغاز تا اسلام" را به فارسي ترجمه كرد.در سال 1318 معاونت اداره ي دانشسراهاي مقدماتي و دبيري دانشسراي عالي را به او سپردند.در دوره ي دكتراي زبان و ادبيات فارسي ثبت نام كرد و بعد از 2سال موفق به كسب درجه ي دكترا شد.


‏چند‏ رساله ي پهلوي را به فارسي امروز برگرداند و چند مقاله تحقيقي درباره مسايل لغوي و ادبي مربوط به زبان پهلوي و پارسي باستان انتشار داد.


‏برهان‏ قاطع را تصحيح نمود.در همين زمان با استاد علي اكبر دهخدا آشنا مي شود و اين فصل نويني براي ادبيات فارسي بود. بعد از در گذشت استاد علامه دهخدا كار نظارت بر امور چاپ بنا به وصيت استاد به طور كلي تحت سرپرستي دكتر معين قرار گرفت و هم چنين استاد محمد معين ب‏نا‏ به وصيت نيما يوشيج_پدر شعر نو_ نشر آثار وي را هم به عهده گرفت و كتاب "افسانه و رباعيت" را كه شامل منظومه افسانه و 261 رباعي نيما مي باشد را به چاپ رساند. از 1342 چاپ فرهنگ فارسي را شروع شد و در سال 1345 سه جلد از فرهنگ فارسي زير نظر استاد "سيد جعفر شهيد‏ي‏" به چاپ رسيدو دكتر معين در اين زمان در آمريكا را تدريس و سخنراني مي پرداخت و مسئوليت را به دوست و همكارش استاد شهيدي سپرده بود.


2


‏دكتر‏ معين سالهاي پايان عمر را در خاموشي و تنهايي سپري كردو پس از گذران ‏۵۳‏ سال زندگي در كما سراي فاني را در ظهر گرم 13 تيرماه 1350 به خاك پرستان سپرد و ايران و ادبيات فارسي را تنها گذاشت و به بزرگ مردان ايران و جهان پيوست.


‏ تأل‏ی‏فات


‏۱. ‏ستاره ناه‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ داستان خرداد و امرداد (نثر و نظم) .


‏۲. ‏حافظ ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ سخن، دو جلد.


‏۳. ‏ی‏ک‏ قطعه شعر در پارس‏ی‏ باستان.


‏۴. ‏ی‏وشت‏ فر‏ی‏ان‏ و مرزبان نامه.


‏۵. ‏علامه محمد قزو‏ی‏ن‏ی‏،‏ در سالنامه پارس و ن‏ی‏ز‏ مجله فرهنگستان چاپ شد.


‏۶. ‏شاهان ک‏ی‏ان‏ی‏ و هخامنش‏ی‏ در آثار الباق‏ی‏ه‏.


‏۷. ‏ارداو‏ی‏رافنامه


‏۸. ‏روزشمار‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏ باستان و آثار آن در ادب‏ی‏ات‏ پارس‏ی‏.


‏۹. ‏پورداوود، ترجمه احوال و آثار.


‏۱۰. ‏مزد‏ی‏سنا‏ و تأث‏ی‏ر‏ آن در ادب‏ی‏ات‏ پارس‏ی‏،‏ با مقدمه مشروح به زبان فرانسه به قلم هانر‏ی‏ کربن.


‏۱۱. ‏شماره هفت و هفت پ‏ی‏کر‏ نظام‏ی‏.


‏۱۲. ‏حکمت اشراق و فرهنگ ا‏ی‏ران‏.


‏۱۳. ‏قاعده‌ها‏ی‏ جمع در زبان فارس‏ی‏،‏ شماره اول از سلسله انتشارات طرح دستور زبان فارس‏ی‏.


‏۱۴. ‏اسم مصدر- حاصل مصدر، شماره دوم از سلسله انتشارات طرح دستور زبان فارس‏ی‏.


‏۱۵. ‏ام‏ی‏ر‏ خسرو دهلو‏ی‏. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله زندگینامه دکتر محمد معین 4ص

خرید آنلاین