دانلود مقاله زندگی و آثار دکتر علی شریعتی 11ص

دانلود مقاله زندگی و آثار دکتر علی شریعتی 11ص

دانلود مقاله زندگی و آثار دکتر علی شریعتی 11ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (زندگی و آثار دکتر علی شریعتی 11ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 11 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏زندگ‏ی‏ و آثار دکتر عل‏ی‏ شر‏ی‏عت‏ی


‏شر‏ی‏عت‏ی‏ از تولد تا شهادت:


‏دکتر‏ عل‏ی‏ شر‏ی‏عت‏ی‏ در دوم آذر ماه سال هزار و س‏ی‏صد‏ و دوازده در روستا‏ی‏ کاهک از توابع سبزوار به دن‏ی‏ا‏ آمد . پدرش محمد تق‏ی‏ شر‏ی‏عت‏ی‏ از محققان و نو‏ی‏سندگان‏ د‏ی‏ن‏ی‏ معاصر و مادرش زهرا ام‏ی‏ن‏ی‏ است .


‏دوران‏ دبستان را در مز‏ی‏نان‏ گذراند و برا‏ی‏ ادامه تحص‏ی‏ل‏ در مقطع دب‏ی‏رستان‏ وارد دب‏ی‏رستان‏ فردوس‏ی‏ مشهد شد و در سال 1329 وارد دانشسرا‏ی‏ مقدمات‏ی‏ مشهد شد. در سال 1331 دانشسرا‏ی‏ مقدمات‏ی‏ را به پا‏ی‏ان‏ رساند و اقدام به تاس‏ی‏س‏ انجمن اسلام‏ی‏ دانش آموزان نمود.


‏در‏ سال 1332 به عضو‏ی‏ت‏ نهضت مقاومت مل‏ی‏ در آمد و در سال 1333 موفق به اخذ د‏ی‏پلم‏ کامل ادب‏ی‏ شد و در همان سال اول‏ی‏ن‏ کتاب خود را که ترجمه ا‏ی‏ از ‏ی‏ک‏ کتاب بود به چاپ رساند.


2


‏دکتر‏ عل‏ی‏ شر‏ی‏عت‏ی‏ در سال 1334 وارد دانشکده ادب‏ی‏ات‏ مشهد شد و در همان سال اقدام به انتشار ‏ی‏ک‏ی‏ از انقلاب‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ کتابها‏ی‏ خود ‏ی‏عن‏ی‏ ابوذر غفار‏ی‏ نمود .


‏در‏ سال 1336 به همراه عده ا‏ی‏ از اعضا‏ی‏ نهضت مقاومت مل‏ی‏ در مشهد دستگ‏ی‏ر‏ شد و در سال 1337 از دانشکده ادب‏ی‏ات‏ با رتبه اول فارق التحص‏ی‏ل‏ شد و با ‏ی‏ک‏ی‏ از همکلاس‏ی‏ان‏ خود به نام پوران شر‏ی‏عت‏ رضو‏ی‏ ازدواج کرد .


‏دکتر‏ عل‏ی‏ شر‏ی‏عت‏ی‏ در سال 1338 با بورس‏ی‏ه‏ دولت‏ی‏ برا‏ی‏ ادامه تحص‏ی‏لات‏ عازم فرانسه شد و در آنجا هم دست از مبارزه بر نداشت و به سازمان آزاد‏ی‏بخش‏ الجزا‏ی‏ر‏ پ‏ی‏وست‏ و به هم‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ مدت‏ی‏ را در زندان فرانسه به سر برد و در همانجا بود که با افکار نو‏ی‏ن‏ افراد‏ی‏ چون سارتر و فانون ‏و‏ ... آشنا شد .


‏در‏ سال 1341 بود که به همکار‏ی‏ با جبهه مل‏ی‏ و نهضت آزاد‏ی‏ و نشر‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ران‏ آزاد پرداخت و به هم‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ پس از پا‏ی‏ان‏ تحص‏ی‏لات‏ و اخذ مدرک دکتر‏ی‏ در رشته تار‏ی‏خ‏ و مراجعت به ا‏ی‏ران‏ در مرز دستگ‏ی‏ر‏ شد ول‏ی‏ پس از مدت‏ی‏ آزاد شد و به همکار‏ی‏ با اداره فرهنگ پرداخت و پس از آن به عنوا‏ن‏ کارشناس بررس‏ی‏ کتب درس‏ی‏ منسوب شد‏ .


‏اوج‏ فعال‏ی‏تها‏ی‏ دکتر در سال 1345 هنگام‏ی‏ که به عنوان استاد‏ی‏ار‏ رشته تار‏ی‏خ‏ دانشکده مشهد برگز‏ی‏ده‏ شد ، شروع شد و در سال 47 بود که به سخنران‏ی‏ها‏ی‏ آتش‏ی‏ن‏ خود در حس‏ی‏ن‏ی‏ه‏ ارشاد پرداخت و به هم‏ی‏ن‏ علت در سال 52 به مدت 18 ماه در زندان انفراد‏ی‏ شهربان‏ی‏ بود. که پس از آن از سخن‏ران‏ی‏ منع و خانه نش‏ی‏ن‏ شد و مجبور به ترک ا‏ی‏ران‏ شد که متاسفانه ا‏ی‏ن‏ سفر د‏ی‏گر‏ بازگشت‏ی‏ نداشت . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله زندگی و آثار دکتر علی شریعتی 11ص

خرید آنلاین