دانلود مقاله اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان 8 ص

دانلود مقاله اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان 8 ص

دانلود مقاله اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان 8 ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان 8 ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 6 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏بسم الله الرحمن الرحیم


‏اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان


‏انیشتین‏ به خاطر ‏لباس های کهنه‏ اش ‏معروف بود.‏ از او پرسیدند ‏چرا این‏ ه‏ا‏ ‏ر‏ا‏ می‏ ‏پوشی؟؟؟‏ گفت‏ لباس مهم نیست(کسی لباس من‏ را‏ نباید بشناس‏د‏)مهم این‏ است‏ که مردم م‏را‏ می‏ ‏شناسن‏د.


‏وقتی فهمیدم‏۲‏ سال دیگ‏ر‏ بیشتر زنده نیستم و کم کم داشت همه جا‏ی‏م فلج می‏ ‏شد امیدم ر‏ا‏ از دست ندادم و از نظر‏ من،‏ضعیف ترین ‏ا‏شخ‏ا‏ص کسانی هستند که امیدش‏ا‏ن ر‏ا‏ از دست بدهند‏.‏«‏است‏ی‏فن هاوکینگ‏»


‏دو چيز انتها ندارد‏ ‏حماقت انسانها و پهنه‌‌ي کهکش‏ا‏نها‏ ؛‏ که البته در مورد کهکش‏ا‏نها مطمئن نيستم! ‏«‏آلبرت انيشتين‏»


‏امروز همان فردایی هست که دیروز در انتظارش بودی. ‏«‏آلبرت‏ ‏انيشتين‏»


‏يك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد. ‏«‏بنجامين فرانكلين‏»


‏اختراع‏ ‏يك درصد الهام گرفتن و ‏۹۹‏ درصد پشتكار و جديت اس‏ت. ‏«‏توماس اديسون‏»


‏يك درصد نبوغ، ‏۹۹‏ درصد عرق ريختن. ‏«‏توماس اديسون‏»


‏هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه وقت كم و كوتاه است‏. ‏«‏فرانكلين‏»


‏در آنسوی هر سیاهچاله‏ ی‏ سپید چشمه ای وجود دار‏د‏. ‏«‏استیفن هاوکینگ‏»


‏دانشمندان جدی علم، تنها کسانی هستند که بسیار دیندار باشند. ‏«‏انیشتین‏»


‏دو راه برای رسیدن به خداوند وجود دارد یکی از طریق متون مقدس و یکی از طریق مطالعه ی طبیعت. ‏«‏گالیله‏»


‏در سقوط افراد در چاه عشق، قانون ‏جاذبه تقصیری ندارد.‏«‏ آلبرت انیشتین‏»


‏اگر اشیا جهان به حال خود وا ‏گذاشته شوند ، به بی نظمی می گرایند و هیچ وقت سامان اولیه ی خود را باز نمی یابن‏د .‏«‏ قانون دوم ترمودینامیک‏»


‏شما دو راه در پیش دارید یا به خدا اعتقاد ‏ورزید یا بدان معتقد نباشید ، کدام را بر می گزینید؟عقل بشریتان نمی‏ ‏تواند پاسخ ‏دهد‏ اما بازی ادامه دارد . مثل این است که شما با طبیعت امور عالم شرط بندی می کنید ‏تا سرانجام در روز قیامت یا شیر را رو کند یا خط را . بسنجید و ببینید‏ اگر ‏هر آنچه ‏را‏ ‏دارید بر سر شیر ، یعنی وجود خدا شرط ببندید بیشتر سود خواهید کرد یا زیان : اگر ‏شرط را‏ ‏ببرید ، آنچه بدست آورده اید سعادت ابدی خواهد بود ، اگر شرط را ببازید ، در ‏واقع چیزی از دست نداده اید . اگر بیشمار احتمال در کار باشد و در این قمار ، تنها ‏یکی از آنها وجود خدا را تایید کند باز هم شما هر آنچه را دارید بر روی خدا شرط ‏ببندید ، زیرا اگر چه با این کار یقینا خود را در معرض زیانی محدود قرار می دهید ، ‏معالوصف هر زیانی که محدود باشد ، حتی اگر قطعی باشد ، باز هم معقول خواهد بود به ‏شرطی که در مقابل ، رسیدن به سود‏ ‏ نامحدود در کار باشد . پس برخیزید و ایمان آورید ‏چرا که در قمار ایمان شما فقط برنده اید ، باختی در کار نیست ، پس چرا معطلید ؟ می ‏ترسید چه را از کف دهید ؟‏ ‏«‏ پاسکال‏»


‏از آنجايي که مي توانيم آينده را کنترل کنيم نبايد آن را پيش بيني نمايي‏د ) ‏درست همان‏ ‏طوري که هواي درون خانه را پيش بيني نمي کنيم زيرا آن را کنترل‏ ‏مي‏ ‏کنيم).تا آنجايي که مي توانيم به تغييراتي که نه برآنها کنترل داريم نه انتظارشان ‏را داريم (مثل راندن اتومبيل) واکنش فوري و موثر نشان دهيم ، به پيش بيني آن ‏نيازمند نيستيم.هرچه بيشتر بتوانيم خود را با چيزي که کنترلي بر آن نداريم سازگار 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان 8 ص

خرید آنلاین