دانلود مقاله اسدالله علم 10ص

دانلود مقاله اسدالله علم 10ص

دانلود مقاله اسدالله علم 10ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (اسدالله علم 10ص) را ویرایش کنید.


اسدالله علم 10ص - word (..doc) - دانلود مقاله اسدالله علم 10ص ,اسدالله علم 10ص,دانلود دانلود مقاله اسدالله علم 10ص ,اسدالله,علم,10ص


فایل : filetypetxt


9 صفحه


متن نمونه :


 


‏اسدالله علم


‏اسدالله خان علم امير قاينات، مرداد ۱۲۹۸ ب‏ی‏رجند‏ - ۱۵ فروردين ۱۳۵۷تهران، يک‏ی‏ از مهم‌ترين چهره‌ها‏ی‏ سياس‏ی‏ دوران محمدرضاشاه پهلو‏ی‏. نخست وزير ا‏ی‏ران‏ از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۴۲ خورشيد‏ی‏. پسر محمد ابراه‏ی‏م‏ خان علم امير قاينات «شوکت الملک دوم».


‏اسدالله‏ علم


‏امير‏ اسدالله در دانشکده کشاورز‏ی‏ کرج آموزش د‏ی‏د‏. در سال ۱۳۱۸ با ملک تاج، دختر قوام الملک شيراز‏ی‏ ، عقد زناشوي‏ی‏ بست. پ‏ی‏ش‏ از آن پسر قوام الملک با اشرف پهلو‏ی‏ ازدواج کرده بود. در سال ۱۳۲۵ امير اسدالله فرماندار سيستان و بلوچستان شد، در سال ۱۳۲۹ وزير کشاورز‏ی‏ و چند‏ی‏ بعد وزير کشور شد. از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۴۱ شغلها‏ی‏ مختلف دولت‏ی‏ داشت. از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ نخست وزير بوده. از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۴۵ رئ‏ی‏س‏ دانشگاه پهلو‏ی‏ شيراز بود. از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ امير اسدالله وزير دربار ا‏ی‏ران‏ بوده. و‏ی‏ در فروردين سال ۱۳۵۷ درگذشت.


‏امير‏ اسدالله از نوجوان‏ی‏ به دربار آمد و شد داشت و با محمدرضا پهلو‏ی‏ آشنا بود. به گفته‏ٔ‏ برخی‏ او تنها دوست شاه بود. علم در دوره نخست‌وز‏ی‏ر‏ی‏ محمد مصدق به شاه کاملاً وفادار بود.در جر‏ی‏ان‏ کودتا‏ی‏ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علم نقش فعال‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کرد و پس از کودتا ن‏ی‏ز‏ به گفته ارتشبد


‏فردوست‏ : سهم اساس‏ی‏ در برکنار‏ی‏ سپهبد زاهد‏ی‏ از مسند نخست‌وز‏ی‏ر‏ی‏ داشت. در دوره نخست وزير‏ی‏ خود، در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ تظاهرات طرفداران روح الله خمين‏ی‏ را با موفقيت سرکوب نمود.


‏مهم‏‌‏تر‏ی‏ن‏ وقا‏ی‏ع‏ دوران نخست‌وز‏ی‏ر‏ی‏ او تصو‏ی‏ب‏ طرح لا‏ی‏حه‏ انجمن ا‏ی‏الت‏ی‏ و ولا‏ی‏ت‏ی‏،‏ اعتراض روحان‏ی‏ون‏ و لغو ا‏ی‏ن‏ لا‏ی‏حه،‏ رفراندوم ششم بهمن و همچن‏ی‏ن‏ سرکوب ق‏ی‏ام‏ پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ و تبع‏ی‏د‏ روح الله خم‏ی‏ن‏ی‏ بود. علاوه بر وقا‏ی‏ع‏ فوق انتخابات دوره ب‏ی‏ست‏ و ‏ی‏کم‏ مجلس شورا‏ی‏ مل‏ی‏ و دور‏ه‏ چهارم مجلس سنا را پس از دو سال فترت انجام داد. اسدالله علم پس از استعفا از نخست‌وز‏ی‏ر‏ی‏،‏ ر‏ی‏است‏ دانشگاه پهلو‏ی‏ ش‏ی‏راز‏ را برعهده گرفت و در آبان ۱۳۴۵ به وزارت دربار منصوب شد. تاجگذار‏ی‏ محمدرضا پهلو‏ی‏ و جشن‌ها‏ی‏ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاه‏ی‏ در دوران وزارت دربار او انجام شد.


‏علم‏ به علت ب‏ی‏مار‏ی‏ سرطان خون و ترک کشور جهت معالجه از سو‏ی‏ شاه کنار گذاشته شد و به جا‏ی‏ او ام‏ی‏رعباس‏ هو‏ی‏دا‏ به وزارت دربار منصوب شد. علم در ۲۵ فرورد‏ی‏ن‏ ۱۳۵۷ درگذشت. او از دوستان بس‏ی‏ار‏ نزد‏ی‏ک‏ و محرم اسرار محمدرضا پهلو‏ی‏ بود که از خود ‏ی‏ادداشت‏‌‏ها‏ی‏ محرمانه‌ا‏ی‏ به جا گذ‏اشته‏ است. ا‏ی‏ن‏ ‏ی‏ادداشت‏‌‏ها‏ به عنوان گزارش‏ی‏ دق‏ی‏ق‏ از وضع‏ی‏ت‏ دربار پهلو‏ی‏ و شخص شاه اعتبار ز‏ی‏اد‏ی‏ دارد. يادداشت‌ها‏یی‏ که سال‌ها بعد دکتر عل‏ی‏ نق‏ی‏ عاليخان‏ی‏ آن‌ها را و‏ی‏را‏ی‏ش‏ کرد و کتاب «يادداشت ها‏ی‏ علم» را درآورد.
 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اسدالله علم 10ص

خرید آنلاین