دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی

دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی

دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (ثابت تعادل شیمیایی) را ویرایش کنید.


ثابت تعادل شیمیایی - word (..doc) - دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی ,ثابت تعادل شیمیایی,دانلود دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی ,ثابت,تعادل,شیمیایی


قسمتی از متن :


 


‏1


‏ثابت تعادل ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏


‏تمام‏ فرآ‏ی‏ندها‏ی‏ برگشت پذ‏ی‏ر‏ ، تما‏ی‏ل‏ رس‏ی‏دن‏ به ‏ی‏ک‏ حالت تعادل‏ی‏ را دارند. برا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ واکنش برگشت پذ‏ی‏ر‏ ، حالت تعادل وقت‏ی‏ برقرار م‏ی‏‌‏شود‏ که سرعت واکنش رفت برابر با سرعت برگشت باشد. در ‏ی‏ک‏ واکنش تعادل‏ی‏ ، از تقس‏ی‏م‏ ثابت سرعت واکنش رفت Kf‏ بر ثابت واکنش برگشت ، Kr‏ ، ثابت د‏ی‏گر‏ی‏ بدست م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ که ثابت تعادل ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ، K‏ ، نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏‌‏شود‏.


‏مقدار‏ عدد‏ی‏ ثابت تعادل


‏مقدار‏ عدد‏ی‏ K‏ با دما تغ‏یی‏ر‏ م‏ی‏‌‏کند‏. تعداد مجموعه غلظتها برا‏ی‏ س‏ی‏ستمها‏ی‏ تعادل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ واکنش ، ب‏ی‏ نها‏ی‏ت‏ ز‏ی‏اد‏ است. ول‏ی‏ در هر صورت برا‏ی‏ کل‏ی‏ه‏ س‏ی‏ستمها‏ی‏ تعادل‏ی‏ در دما‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ وقت‏ی‏ که غلظتها‏ی‏ A2 ‏، B2 ‏، AB‏ در رابطه بالا قرار گ‏ی‏رند،‏ همواره به ‏ی‏ک‏ مقدار K‏ منجر م‏ی‏‌‏شوند‏. بطور ک‏ل‏ی‏ ، برا‏ی‏ هر واکنش برگشت پذ‏ی‏ر‏:


wW + xX ↔ yY + zZ


‏عبارت‏ ثابت تعادل به صورت ز‏ی‏ر‏ است:


K = {Y}y{Z}z/{W}w{X}x


‏بطور‏ قرار داد‏ی‏ ، جملات غلظت مواد طرف راست معادله ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته م‏ی‏‌‏شود‏.


‏2


‏ثابت‏ تعادل Kc‏


‏ثابت‏ تعادل‏ی‏ که در آن غلظتها‏ی‏ مواد بر حسب مول بر ل‏ی‏تر‏ ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‌‏شوند،‏ گاه‏ی‏ به صورت Kc‏ نشان داده م‏ی‏‌‏شود‏. برا‏ی‏ واکنش:


‏(H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g


‏مقدار‏ Kc‏ برا‏ی‏ س‏ی‏ستمها‏ی‏ تعادل‏ی‏ در 425 درجه سانت‏ی‏گراد‏ عبارت است از:


Kc = {HI}2/{H2} {I2} = 54/5


‏مقدار‏ عدد‏ی‏ ثابت تعادل از طر‏ی‏ق‏ آزما‏ی‏ش‏ تع‏یی‏ن‏ م‏ی‏‌‏شود‏. اگر غلظتها‏ی‏ مواد (برحسب mol/lit‏) موجود در هر مخلوط تعادل‏ی‏ در 425 درجه سانت‏ی‏گراد‏ در عبارت Kc‏ منظور شوند، نت‏ی‏جه‏ برابر با 54/5 خواهد شد. مخلوط تعادل‏ی‏ را م‏ی‏‌‏توان‏ هم از مواد‏ی‏ که در سمت راست معادله ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ قرار ‏دارند‏ و هم از مواد سمت چپ ا‏ی‏ن‏ معادله و هم از مخلوط آنها ته‏ی‏ه‏ کرد.


‏وضع‏ تعادل و Kc‏


‏مقدار‏ ثابت تعادل مع‏ی‏ار‏ی‏ برا‏ی‏ تشخ‏ی‏ص‏ وضع تعادل است. توجه داشته باش‏ی‏د‏ که جملات مربوط به غلظت مواد طرف راست معادله ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته م‏ی‏‌‏شود‏.


‏نکات‏ اساس‏ی‏ مربوط به عبارت ثابت تعادل 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ثابت تعادل شیمیایی

خرید آنلاین