دانلود مقاله تعریف انفجار

دانلود مقاله تعریف انفجار

دانلود مقاله تعریف انفجار

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (تعریف انفجار) را تهیه کنید.


قسمتی از متن :


 


‏1


‏تعر‏ی‏ف‏ انفجار


‏ انفجار اعم از عاد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ هسته ا‏ی‏ عبارتست از رها‏یی‏ مقدار ز‏ی‏اد‏ی‏ انرژ‏ی‏ در مدت زمان‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ كوتاه و در فضا‏ی‏ محدود .


‏انفجار‏ اعم از عاد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ هسته ا‏ی‏ عبارتست از رها‏یی‏ مقدار ز‏ی‏اد‏ی‏ انرژ‏ی‏ در مدت زمان‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ كوتاه و در فضا‏ی‏ محدود .


‏●‏ ساختار انفجار‏ی‏ هسته ا‏ی‏


‏در‏ انفجار هسته ا‏ی‏ حرارت و فشار حاصل از اندازه ا‏ی‏ است كه جرم بمب و همه مواد موجود در فضا‏ی‏ مزبور را در آن واحد زمان بصورت توده ا‏ی‏ از گاز داغ ، ملتهب و فشرده در آورده و تشك‏ی‏ل‏ گو‏ی‏ آتش‏ی‏ن‏ كه در حدود چند م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ درجه حرارت است م‏ی‏ دهد ا‏ی‏ن‏ گو‏ی‏ آتش‏ی‏ن‏ بلافاصله انبساط ‏كرده‏ و به لا‏ی‏ه‏ ها‏ی‏ بالا‏ی‏ جو صعود م‏ی‏ كند.انبساط سر‏ی‏ع‏ گو‏ی‏ آتش‏ی‏ن‏ فشار اطراف خود را بالا برده و موج انفجار‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ شد‏ی‏د‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ موج ضربه فوق العاده ا‏ی‏ در زم‏ی‏ن‏ ‏ی‏ا‏ آب ‏ی‏ا‏ در ز‏ی‏ر‏ زم‏ی‏ن‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏ كند كه اثر تخر‏ی‏ب‏ی‏ انفجار مربوط به آنها ست .


‏●‏ مشخصات انفجار‏ی‏ هسته ا‏ی‏


‏▪‏ در نزد‏ی‏ك‏ی‏ انفجار سرعت موج از ‏ی‏ك‏ ك‏ی‏لومتر‏ درثان‏ی‏ه‏ ‏ی‏عن‏ی‏ هزارها ك‏ی‏لومتر‏ در ساعت ب‏ی‏شتر‏ است .


‏2


‏▪‏ قسمت عمده ا‏ی‏ از انرژ‏ی‏ انفجار بصورت حرارت و نور آزاد م‏ی‏ شود كه در منطقه وس‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ آتش سوز‏ی‏ نموده و حت‏ی‏ در فاصله ها‏ی‏ دورتر سبب سوختگ‏ی‏ در پوست بدن موجودات زنده ا‏ی‏ كه در معرض آنها قرارگرفته باشند م‏ی‏ گردد .


‏▪‏ مقدار ز‏ی‏ار‏ی‏ اشعه نامرئ‏ی‏ هسته ا‏ی‏ به نام تشعشع هسته ا‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ بوجود م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ كه قدرت نفوذ‏ی‏ فوق العاده ا‏ی‏ داشته و بر حسب شدت تشعشع آنها آثار ب‏ی‏ولوژ‏ی‏ك‏ی‏ تشعشعات هسته ا‏ی‏ وخ‏ی‏م‏ ‏ی‏ا‏ كشنده در موجودات زنده بوجود م‏ی‏ آورند .


‏▪‏ مواد حاصل از انفجار ها‏ی‏ هسته ا‏ی‏ به شدت راد‏ی‏و‏ اكت‏ی‏و‏ بوده ومنطقه وس‏ی‏ع‏ی‏ را بطور‏ی‏ الوده م‏ی‏ سازد كه بر حسب نزد‏ی‏ك‏ی‏ ‏ی‏ا‏ دور‏ی‏ از مركز انفجار تامدت‏ی‏ غ‏ی‏ر‏ قابل سكونت خواهند بود مانند ه‏ی‏روش‏ی‏ما‏ی‏ ژاپن .


‏▪‏ در انفجارها‏ی‏ معمول‏ی‏ درجه حرارت در مركز انفجار به حدود ‏۵۰۰۰‏ درجه سانت‏ی‏گراد‏ درمورد انفجارها‏ی‏ هسته ا‏ی‏ به ده ها م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ درجه م‏ی‏ رسد .


‏●‏ حوزه انفجارهسته ا‏ی‏


‏قطر‏ كره آتش‏ی‏ن‏ از بمب هسته ا‏ی‏ ‏ی‏ك‏ مگاتن‏ی‏ در ‏ی‏ك‏ هزارم ثان‏ی‏ه‏ به حدود ‏۱۵۰‏ متر رس‏ی‏ده‏ ودر هر ثان‏ی‏ه‏ به حداكثر اندازه خود كه حدود ‏۲۰۰۰‏ متر است م‏ی‏ رسد و پس از ‏ی‏ك‏ دق‏ی‏قه‏ نسبتا سرد شده و روشنا‏یی‏ خود را از دست م‏ی‏ دهد ا‏ی‏ن‏ زمان‏ی‏ است كه انفجار ‏۷‏ ك‏ی‏لو‏ متر صعود كرده است برا‏ی‏ تصور م‏ی‏زان‏ درخشندگ‏ی‏ آن كاف‏ی‏ست‏ اشاره كن‏ی‏م‏ كه :


‏▪‏ از فاصله ‏ی‏كصد‏ ك‏ی‏لومتر‏ی‏ از نور خورش‏ی‏د‏ در وسط روز درخشنده تر است . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تعریف انفجار

خرید آنلاین