دانلود مقاله تحقیق 15 صفحه ای درباره ی علت انبساط غير عادي آب درست

دانلود مقاله تحقیق 15 صفحه ای درباره ی علت انبساط غير عادي آب درست

دانلود مقاله تحقیق 15 صفحه ای درباره ی علت انبساط غير عادي آب درست

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


تحقیق 15 صفحه ای درباره ی علت انبساط غير عادي آب درست


قسمتی از متن :


 


1


‏ علت انبساط غير عادي آب


‏ علت انبساط غير عادي آب مربوط به وضع مولكولهاي آب در حالت جامد و مايع آن است ‏ ‏براي توضيح اين پديده لازم است كه ساختمان مولكولي آب و نيز اتمهاي سازنده آن بررسي شود.


‏ هر مولكول آب از يك اتم اكسيژن و دو اتم هيدروژن ( H2O‏) تركيب شده است هر اتم اكسيژن داراي8 ‏ ‏الكترون است. از اين تعداد 2 الكترون بر سطح انرژي k=1‏ و6 الكترون برسطح انرژي L=2‏ با آرايش زير قرار ‏ ‏دارند:


1S2 2S2 2PX2 2Py1 2Pz1


‏هر اتم هيدروژن داراي يك الكترون )‏ 1S1‏) و زماني كه يك اتم اكسيژن با دو اتم هيدروژن پيوند مي يابد مولكول قطبي آب را را ايجاد مي كنند كه وصع اتمها در آن به اين صورت است:


‏ ‏ ‏ O‏ ----H ‏


‏ ‏ ‏ ‏ ‏105


‏ ‏ ‏ H‏ ‏


‏زاويه پيوند در اين مولكول حدود 105 ( 41 ، 104(‏ و فاصله دو مركز اتمهاي اكسيژن و هيدروژن 99/0 آنگستروم است. در مولكولهاي آب علاوه بر آنكه هيدروژن و اكسيژن بر هم نيرو وارد مي كنند نيروهاي الكتروستاتيكي هم در اثر وجود هيدروژن موجود است كه سبب مي شود هر ملكول آب با چهار ملكول مجاور خود پيوند يابد


2


‏( پيوند هيدروژني ) و يك شبكه بلوري را ترتيب دهد. در يخ ملكولهاي آب كاملا با يكديگر پيوند يافته و حلقه هاي شش ضلعي به وجود مي آورند. اين شش ضلعيها همه به هم متصلند و ساختمان قفس مانند گسترده اي را در حجم يخ مي سازن. فاصله بين دو اكسيژن مجاور 22 / 76 A‏ است. وقتي يخ را حرارت دهيم در دماي ذوب، يخ به شبكه هاي كوچكتري شكسته مي شود ‏و اگر بتوان در لحظه كوتاهي از اين تبديل عكسبرداري كرد ، در عكس به نظر مي رسد كه يخي شكسته مي شود و هر قسمت ‏ مي تواند بر قسمت ديگر بلغزد. وقتي دما را به تدريج افزايش دهيم ، گرمايي كه آن مي گيرد ، سبب شكسته شدن پيوند بلوري و افزايش جنبش حرارتي مي گردد. جنبش حرارتي بيشتر ، سبب افزايش حجم ماده مي شود ، در صورتي كه مولكولهايي كه در شبكه بلوري در فاصله مشخصي از هم قرار داشتند ، در حالت مايع به هم نزديكترند و حجم كمتري را اشغال مي كنند.


‏بايد توجه داشت كه در دماي صفر درجه همه مولكولهاي يخ از شبكه بلوري خارج نمي شوند و در اثر افزايش دما ، به تدريج شبكه بلوري شكسته مي شود و مولكولها به هم نزديكتر مي شوند و همزمان ، جنبش مولكولي سبب افزايش حجم مايع مي شود. دو عامل كاهش و افزايش حجم سبب مي شود كه تا دماي 4 درجه ، حجم آب به كمترين مقدار خود برسد و از آن پس ، با زياد شدن جنبش مولكولي ، پديده عادي افزايش حجم آب مشاهده مي شود.


‏در هنگام سرد كردن آب تا دماي 4 درجه ، حجم كاهش مي يابد ولي در فاصله 4 درجه تا 0 درجه به سبب ‏ ‏تشكيل پيوندهاي هيدروژني بين مولكولها و تشكيل شبكه بلوري ، فاصله بين مولكولها زيادتر و در نتيجه حجم ‏ ‏افزايش مي يابد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تحقیق 15 صفحه ای درباره ی علت انبساط غير عادي آب درست

خرید آنلاین