دانلود مقاله ایمنی در مقابل مواد شیمیائی

دانلود مقاله ایمنی در مقابل مواد شیمیائی

دانلود مقاله ایمنی در مقابل مواد شیمیائی

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (ایمنی در مقابل مواد شیمیائی) را تهیه کنید.


قسمتی از متن :


 


‏1


‏بسمه تعالی


‏ایمنی در مقابل مواد شیمیائی


‏ویژه :


‏کیت مواد شیمیائی


‏شامل :


‏1-نکات کلی


‏2- منابع مهم حادثه ساز


‏3- نکات ایمنی برای دانش آموزان


‏4- یادآوری نکات مهم برای معلمان


‏3


‏مقدمه:


‏با گسترش علم ،حوادث ناخوش آیند آن هم زیا د می شوند در خانه و اجتماع بچه ها معمولا از راه د‏ریافت و اطلاع از هشدارهای مربوط به حوادث و خط‏رات ،دانستنیهای بیشتری درباره ایمنی کسب می کنند تا از راه تجربه شخصی با توجه به مر‏احل رشدی ‏که دانش آموزان می گذرانند لا‏زم است درباره خطراتی هم گاه وب‏یگاه هنگام آموزش پیش می آید با آنها صحبت کرد این جلب توجه نسبت به نکات ایمنی نه تنها نوعی پیشگیری از بروز حوادث در آزمایشگاه مدرسه است بلکه افراد را در زندگی روزمره وفردی نیز برای برخورد با مسائل آماده می سازد موازد ایمنی هیچگاه خو دبخود یاد گرفته نمی شو ند بلکه باید به دانش آموزان آموخته شسود‏. ‏وذکر موارد ایمنی برای ترساندین معلم و دانش اموزان از دست زدن به اقدامات تازه در زمینه کار اموزش نمی باشد بلکه هدف آن است که توجه ما به موارد مشخص و نامشخص که حادثه از آنها ناشی می شود جلب گردد با چنین برداشتی امید است که محیط آموزشی مساعدتری فراهم وروشهای آموزش موثر واقع شوند.


‏موقعیت خطرناک +خطای انسان = بروز حادثه


‏با توجه‏ ‏به شعار کلی (مراقبت کافی )موازد زیر برای تمامی معلمین و داشن آموزان توصیه می گردد.


‏نکات کلی:


‏1-در آغاز کار ساعتی را برای بحث درباره موارد ایمنی با شاگردان اختصاص دهید.


‏2- آزمایشگاه وکلاس را از بابت وجود خطرهای شخصی مورد بازرسی قر‏ار دهید وروشهای کاهش خطرها راب‏ه کار ببندید.


‏3- روشهای تدریس خود را بیازمایید وخطرهای مربوط به هر موضوع درسی را مشخص کنید.


‏4-برای کار در آزمایشگاه‏ مقرراتی تعیین کنید که همه دانش آموزان بتوانند آنها را درک کنند.


‏5-وسایل آتش نشانی وجعبه کمک های اولیه مناسب را فراهم کنید.


‏گذشته از اینها نباید در هیچ مورد افراط کرد وجود قواعد و مقررات بازدارنده بیش از حد هم ممکن است خود سبب پیش آمدن حادثه شود ،زیرا چنین ‏شرایطی هیچ کس زحمت خواندن آنها را به خود ن‏م‏ی‏ دهد یا آنکه آنها را بسیار دست وپا گیر حس می کند حداکثر تاثیر وقتی بدست می آید که محیط کار ایمن پاکیزه و مرتب باشد بالاخره خود معلم هم باید الگوی خوبی از کار منظم و حساب شده 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ایمنی در مقابل مواد شیمیائی

خرید آنلاین