دانلود مقاله امام خمینی و هنر

دانلود مقاله امام خمینی و هنر

دانلود مقاله امام خمینی و هنر

(#filename#)

مقاله حاضر با عنوان (#filename#) میباشد. این تحقیق با گرایش (عمومی و آزاد - گوناگون) در (30) صفحه با فرمت word (..doc)(قابل ویرایش) نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

 

‏2

‏امام ‏خمینی و هنر

‏شخصیت عظیـم و افکار بلند حضرت ‏امام ‏خمینی ‏از یک سـو ، گستردگـى مباحث مـربـوط به هنـر و شاخه هاى مختلف آن از سـوى ‏دیگـر ، و محـدودیت صفحات خاص ایـن موضوع از سوى سـوم ، پرداختـن به مـوضـوع ‏امام ‏خمینی و هنر ‏را دشوار مى سازد.

‏اما از آنجـا که جـامعیت شخصیت امـام ‏راحل و دیـدگـاههاى نـو و مترقى حضرت او نسبت به مسایل گوناگون از جمله هنر ، ‏پرداختـن به ایـن موضوع را ضرورى مـى سازد ، هر چند گذرا به مـوضـوع یاد شـده مى ‏پردازیم.

‏گستـره بحث دامنه مبـاحث و شـاخه هاى مـربـوط به ‏هنر ‏، بسـى گسترده است. از ‏نـویسنـدگـى ، شعر ، قصه ، طنز ، نقاشـى ، مـوسیقـى ، خطـابه و سخنـورى گـرفته ، ‏تـا وادى فیلـم و سینمـا و تـإتـر و برنامه هاى هنرى رادیو و تلـویزیون و ‏کاریکاتـور ، نمایشنامه ها و فیلمهاى عروسکى و کارتـون کودکان و طراحى و گرافیک و ‏خـوشنویسى و آهنگ و آواز و .. . را شـامل مـى شـود.

‏در مقـوله هنر ، ‏زیباشناسى و زیبایی آفرینى از عناصر مهم به شمار مى رود. تخیل و ذهـن خلاق هنرمند ، ‏به کمک احساس بالنده و قـدرت تعبیـر و ظرافت انـدیشه و نکته شنـاسـى و نکته ‏سنجـــــى و خیال انگیزى ، جلـوه هاى مانـدگارى از ‏هنر ‏را پـدیـد مـىآورد

‏2

.

‏آنکه روحـى لطیف و درکـى زیبا و زبانى نافذ و بیانـى رسا دارد ، در شاخه ‏هاى مختلف هنر ، بهتر مى تـواند انـدیشه و احساس و پیامـى را بـر بـال هنـر بنشانـد ‏و در آفاق انـدیشه هاى بشـرى و در قلمـرو دل و جـان انسـانها به پـرواز آورد.

‏امام امت ، با برخـوردارى از مایه هاى اصلـى و عمـده هنر ، در حـد بالایى ‏ایـن عناصر را در وجـود خـویـش فراهـم آورده بـود. نیروى خطابه و سخنـورى امام امت ‏، زیبایـى قلـم و قدرت نگارش و تعبیرى او ، تـوان تإثیـرگذارى عمیق بـر دلهاى ‏مخاطبیـن ، قـدرت انگیزش نسبت به جـوانان ، ذوق لطیف شعرى ، خط پخته و زیبـا ، مایه ‏هاى طنز و کنایه و استعاره و صناعات ادبـى در گفتار و نـوشتار ، زیبایـى روح و ‏رفتار ، جمال ظاهر و باطن و حسن صورت و حسـن سیرت و حسـن سریرت ، همه و همه در امام ‏امت جمع بـود. هنر رفتارى و جاذبه فـوق العاده او و هنـر ایجاد تغییـر در رفتار و ‏ساختـار فرد و جامعه نیز از او چهره اى به عنوان معمار حکـومت اسلامى ساخته است. ‏هـم او بود که هنر بسیج توده ها را علیه ستـم در سطح جهان داشت و ایـن کـم هنـرى ‏نیست. خـــــــــداى متعال ، که زیبایـىآفـرین پهنه خلقت است ، هنـرهاى متعددى را ‏در وجـود ایـن انسان پیامبرگـون ، مسیح وار ، ابراهیـمآسا ، على وش یکجا گرد آورده ‏است.

‏در بحث از امام و هنر ، هـم مى تـوان به جلـوه هاى هنرى که در وجـود و ‏فکـر و بیان و قلـم و شعر و ادبیات و ذوقیات امام راحل نهفته است پرداخت ، هـم مى ‏تـوان دیدگاههاى او را در باره هنرهاى مختلفـى چـون: قلـم ، شعر ، مـوسیقـى ، فیلـم

 


دسته:

دانلود مقاله امام خمینی و هنر

خرید آنلاین