پاورپوینت نظریه واکنش های هیجانی ماورر  

پاورپوینت نظریه واکنش های هیجانی ماورر


ماورر (Hobart Mowrer 1907-1982) از طرفداران نظریه کاهش سایق هال به شمار می آید. او دارای نظریه خاصی به نام واکنش های هیجانی یا شرطی شدن اضطرابی است. به نظر ماورر شرطی شدن کلاسیک پاولف بیشتر به وظایف دستگاه عصبی خودمختار و کنترل اندرونه ها(امعا و احشا) و تنظیم دستگاه گردش خون ارتباط دارد.مقدمه نقش آمادگی در رفتارفراگشت روش تقلیدی و نمایشییادگیری بدون عملتنبیه و پاداشنظریه یا

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظریه واکنش های هیجانی ماورر  

پاورپوینت نظریه واکنش های هیجانی ماورر


ماورر (Hobart Mowrer 1907-1982) از طرفداران نظریه کاهش سایق هال به شمار می آید. او دارای نظریه خاصی به نام واکنش های هیجانی یا شرطی شدن اضطرابی است. به نظر ماورر شرطی شدن کلاسیک پاولف بیشتر به وظایف دستگاه عصبی خودمختار و کنترل اندرونه ها(امعا و احشا) و تنظیم دستگاه گردش خون ارتباط دارد.مقدمه نقش آمادگی در رفتارفراگشت روش تقلیدی و نمایشییادگیری بدون عملتنبیه و پاداشنظریه یا

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظریه واکنش های هیجانی ماورر  

پاورپوینت نظریه واکنش های هیجانی ماورر


ماورر (Hobart Mowrer 1907-1982) از طرفداران نظریه کاهش سایق هال به شمار می آید. او دارای نظریه خاصی به نام واکنش های هیجانی یا شرطی شدن اضطرابی است. به نظر ماورر شرطی شدن کلاسیک پاولف بیشتر به وظایف دستگاه عصبی خودمختار و کنترل اندرونه ها(امعا و احشا) و تنظیم دستگاه گردش خون ارتباط دارد.مقدمه نقش آمادگی در رفتارفراگشت روش تقلیدی و نمایشییادگیری بدون عملتنبیه و پاداشنظریه یا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1